Kyle b 3.5/1
Keselowski 4.5/1
Larson 6.5/1
Hamlin 18/1